کلیدواژه‌ها = حاملگی پرخطر
بارداری پرخطر چه تجربیاتی را برای زوجین آشکار کرد؟

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 9-22

10.22038/ijogi.2024.76586.5938

دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر تقی پورابراهیم؛ دکتر نیره اعظم حاجی خانی گلچین


حاملگی پرخطر (گزارش یک مورد تیرخوردگی)

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 118-123

10.22038/ijogi.2018.12143

اطهره نذری پنجکی؛ مریم حقیقی؛ میثم زینلی بوجانی؛ دکتر مهدی حیدری


بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح β-HCGترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2011.5756

مرضیه مهاجری؛ نوشین باباپور؛ غزال پناهی؛ آزاده تنها؛ مرتضی مظلوم فارسی باف