کلیدواژه‌ها = پرسشنامه
طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری مبتنی بر مدل والتز

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 43-63

10.22038/ijogi.2023.21797

فرشته یزدانی؛ دکتر معصومه سیمبر؛ دکتر الهام زارع؛ دکتر زینب حمزه گردشی؛ دکتر ملیحه نصیری


ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 76-87

10.22038/ijogi.2020.16883

نرگس صادق‌زاده؛ دکتر لیلا امیری فراهانی؛ دکتر محمد اصغری جعفرآبادی


طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه بررسی نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان

دوره 16، شماره 90، اسفند 1392، صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2014.2592

مریم صالحی؛ فاطمه همایی شاندیز؛ مونا نجف نجفی؛ مهتا صالحی