کلیدواژه‌ها = ازدواج
بررسی تأثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متأهل

دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2014.2311

صدیقه یوسف زاده؛ فاطمه نامنی؛ ناهید گلمکانی؛ مونا نجف نجفی؛ مهدی ابراهیمی؛ مرتضی مدرس غروی


بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 15-18

10.22038/ijogi.2006.5985

جمشید آیت اللهی؛ علیرضا زارع