کلیدواژه‌ها = اسپرماتوژنز
اثرات داپوکستین بر اسپرم‌زایی و هورمون‌های جنسی: یک مطالعه حیوانی

دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2023.22992

دکتر علیرضا اخوان رضایت؛ دکتر محمد اصل زارع؛ دکتر سمانه برومند نوقابی؛ دکتر مونا کبیری؛ دکتر علیرضا نوق جوزم؛ دکتر امین مشتاقی