کلیدواژه‌ها = فیتواستروژن
بررسی میزان مصرف مواد غذایی حاوی فیتواستروژن در زنان یائسه و ارتباط آن با علائم یائسگی در شهرستان جهرم، سال 1401

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-83

10.22038/ijogi.2023.22147

زینب صحرائیان؛ دکتر مسعود کریمی؛ دکتر محمدحسین شریفی؛ دکتر لیلا قهرمانی؛ علی‌اصغر رحمانیان کوشککی


اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2022.20430

مرضیه باقری نیا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ لیلا محمدخانی شهری؛ بیتا اصغریان؛ سارا داییچین؛ دکتر نورالسادات کریمان


بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 62-74

10.22038/ijogi.2020.16291

سیده فاطمه دلیل حیرتی؛ دکتر رویا کبودمهری؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر شمیم صحرانورد؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر گیتی ازگلی