کلیدواژه‌ها = بروز
میزان بروز و علل تولد بیمار جدید بتاتالاسمی ماژور بعد از اجرای برنامه کشوری پیشگیری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 1390 تا 1398

دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 34-46

10.22038/ijogi.2023.21640

سلمان دانشی؛ دکتر فاطمه محسنی تکلو؛ عصمت رضابیگی داورانی؛ غلامرضا پوراباذری


میزان بروز فنیل کتونوری و تأثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 98-1386

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 59-69

10.22038/ijogi.2022.20044

سلمان دانشی؛ دکتر فاطمه محسنی تکلو؛ مریم رضابیگی داورانی؛ بتول حیدرآبادی؛ عصمت رضابیگی داورانی


خونریزی بعد از زایمان واژینال: بروز، علل و عوامل خطر

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 65-76

10.22038/ijogi.2019.12667

نازپری عاشوری؛ معصومه کردی؛ دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر فاطمه تارا