کلیدواژه‌ها = وسیله داخل رحمی
پارگی سکوم به‌‌دنبال کارگذاری وسیله داخل رحمی: گزارش مورد

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 132-136

10.22038/ijogi.2022.19767

دکتر مریم فرید مجتهدی؛ دکتر عاطفه خضری


مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود 375 و کاپرتی A 380

دوره 16، شماره 47.48، اردیبهشت 1392، صفحه 13-21

10.22038/ijogi.2013.778

مهناز شهنازی؛ منیژه سیاح ملی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فریبا هامونی؛ سمیه صرافی خیرآباد