کلیدواژه‌ها = بارداری ناخواسته
بررسی فراوانی بارداری‌های ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1399

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 38-45

10.22038/ijogi.2022.20096

آیدا طاهری؛ دکتر محمود وکیلی؛ دکتر محسن میرزایی؛ دکتر مژگان مدرسی


تبیین علل بارداری ناخواسته از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده: یک مطالعه اکتشافی- توصیفی

دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2016.7220

نوشین پیمان؛ خدیجه عزتی رستگار؛ هادی طهرانی؛ فاطمه زاعی


بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمان شهر سنندج در سال 1390

دوره 17، شماره 132، بهمن 1393، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2015.3706

فرزانه ظاهری؛ فریبا رعنائی؛ لیلا هاشمی نسب؛ رویا کریمه؛ روناک شاهوی


عوامل مؤثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2013.750

لیدا جراحی؛ مصطفی الماسی دوغایی؛ سید رضا حبیب زاده شجاعی


بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بارداری ناخواسته

دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 18-27

10.22038/ijogi.2012.5654

محمود کریمی؛ ایرج ضاربان؛ علی منتظری؛ فرخنده امین شکروی