کلیدواژه‌ها = هیستروسالپنگوگرافی
بررسی دقت یافته‌های نقص پرشدگی‌های بدون تشخیص در هیستروسالپنگوگرافی توسط هیستروسکوپی در زنان نابارور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 20-27

10.22038/ijogi.2023.22158

دکتر مریم رضوی؛ دکتر مرضیه قاسمی؛ دکتر ابوالفضل پاینده؛ دکتر فاطمه شیرخانی


بررسی نتایج هیستروسالپنگوگرافی در زنان نابارور در بین سال‌های 94-1387 در کلینیک رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 21-28

10.22038/ijogi.2017.10152

دنیا فرخ تهرانی؛ ملیحه عافیت؛ ثمینه بلورساز؛ شقایق رحمانی؛ رضا مردانی؛ سحر کاظمی؛ زهرا رضوانی