کلیدواژه‌ها = ریسک فاکتور
بررسی عوامل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 74-87

10.22038/ijogi.2023.69270.5522

دکتر قاسم امینی؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر فاطمه ساجدی؛ دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم


بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 17-23

10.22038/ijogi.2021.19534

دکتر حسن محمدی‌پور انوری؛ مینا زینال‌زاده؛ نفیسه شقاقی ایلخچی؛ دکتر دارا الوندفر