کلیدواژه‌ها = ریسک فاکتور
بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 17-23

10.22038/ijogi.2021.19534

دکتر حسن محمدی‌پور انوری؛ مینا زینال‌زاده؛ نفیسه شقاقی ایلخچی؛ دکتر دارا الوندفر