کلیدواژه‌ها = سندرم میگز
افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 112-115

10.22038/ijogi.2020.15969

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر اعظم‌السادات موسوی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر الهام صفاریه؛ دکتر محسن قاسمیان


سندرم میگز در یک خانم جوان: گزارش یک مورد بیماری

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 18-23

10.22038/ijogi.2016.7848

لیلی حفیظی؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد؛ حبیبه احمدی؛ مهناز برومند رضازاده