کلیدواژه‌ها = درد زایمان
رتباط بین تغییر وضعیت زن در حال زایمان و میزان احساس درد در فاز فعال زایمانی

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2011.5782

فریده اخلاقی؛ منیره پورجواد؛ سودابه جعفری


بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-32

10.22038/ijogi.2010.5870

فیروزه میرزایی؛ معصومه کاویانی؛ پیمان جعفری


تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2009.5875

معصومه کردی؛ سمانه روحانی مشهدی؛ علیرضا فدایی؛ حبیب اله اسماعیلی


تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 39-47

10.22038/ijogi.2008.5910

زهره عباسی؛ زهرا عابدیان؛ علیرضا فدایی؛ حبیب ا... اسماعیلی