کلیدواژه‌ها = بومادران
بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 67-77

10.22038/ijogi.2020.15965

فرزانه ابراهیمی ورزنه؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر محمدامین پورحسینقلی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 34-41

10.22038/ijogi.2019.13200

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان


بررسی تأثیر کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر طول مدت زمان و شدت دیسمنوره اولیه

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 48-86

10.22038/ijogi.2017.8872

فرزانه ابراهیمی ورزنه؛ فاطمه ناهیدی؛ فراز مجاب؛ محمد امین پورحسینقلی؛ زهرا پناهی