کلیدواژه‌ها = نمره بیشاپ
بررسی اثربخشی تزریق خارج آمنیونی دگزامتازون در آماده‌سازی سرویکس برای القای زایمان؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 33-42

10.22038/ijogi.2023.21819

دکتر زهرا محوی خمامی؛ دکتر شهرزاد آقاعمو؛ دکتر الهام صفاریه؛ دکتر مجید میرمحمدخانی


مقایسه تأثیر کپسول خوراکی گل‌مغربی و روغن کرچک بر نمره بیشاپ و برخی پیامدهای زایمانی (کارآزمایی بالینی سه‌سوکور)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 56-66

10.22038/ijogi.2022.20099

مهدیه سادات حسینی‌پور؛ زهرا ثقفی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر محسن رضائیان


بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392

دوره 19، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.7555

روناک شاهوی؛ فرزانه ظاهری؛ لیلا هاشمی نسب؛ دائم روشنی؛ کژال حسامی


بررسی ارتباط نمره بیشاپ حین پذیرش با پیامدهای زایمانی در زنان نخست زا در بیمارستان 29 بهمن تبریز

دوره 19، شماره 6، اردیبهشت 1395، صفحه 11-21

10.22038/ijogi.2016.6965

سمیه نقی‌زاده؛ آزیتا فتح نژاد کاظمی؛ شهلا همت‌زاده؛ مهدی ابراهیم پور