کلیدواژه‌ها = هیستروسکوپی
بررسی دقت یافته‌های نقص پرشدگی‌های بدون تشخیص در هیستروسالپنگوگرافی توسط هیستروسکوپی در زنان نابارور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 20-27

10.22038/ijogi.2023.22158

دکتر مریم رضوی؛ دکتر مرضیه قاسمی؛ دکتر ابوالفضل پاینده؛ دکتر فاطمه شیرخانی


بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2021.17987

دکتر لیلی حفیظی؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر ملیحه امیریان؛ دکتر ناهید زیرک؛ دکتر نیما نخعی


بررسی تغییرات سدیم و هموگلوبین به دنبال هیستروسکوپی و ارتباط آن با طول مدت عمل

دوره 13، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2010.5860

امیر سالاری؛ فاطمه جواهر فروش زاده؛ زهرا پورمهدی؛ مژگان براتی؛ طناز لطفی