کلیدواژه‌ها = دارونما
بررسی تأثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 57-65

10.22038/ijogi.2018.12246

مریم عباسی پیروز؛ دکتر عباس زجاجی؛ دکتر محمدتقی شاکری؛ خدیجه میرزایی


بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2012.5998

مریم کاشانیان؛ مازیار مرادی لاکه؛ افسانه قاسمی؛ شهلا نوری