کلیدواژه‌ها = وزن تولد
ثیر فصل تولد و برخی متغیرهای مرتبط بر وزن تولد در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز

دوره 15، شماره 20، مهر 1391، صفحه 28-35

10.22038/ijogi.2012.6154

پروین شهری؛ فرشته جیواد؛ طیبه مرعشی؛ سمیه حسینی کواری؛ سید محمود لطیفی


بررسی اثر α۱۷ - هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 28-33

10.22038/ijogi.2011.5784

نفیسه ثقفی؛ نیره خادم؛ ترانه مهاجری؛ محمد تقی شاکری؛ مرجان امینی