کلیدواژه‌ها = دانش
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 12-23

10.22038/ijogi.2023.23239

دکتر بیتا جمالی؛ دکتر حمید شریف‌نیا؛ ام‌البنین زارع؛ دکتر ماجده نبویان


بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 39-46

10.22038/ijogi.2018.11968

دکتر طیبه رخشانی؛ دکتر زهرا سادات اسدی؛ سمیرا طراوت منش؛ دکتر سید منصور کشفی؛ دکتر محمدرضا ابراهیمی


ارزیابی شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهای بهداشتی در زمینه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)

دوره 15، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2012.5735

نرجس بحری بیناباج؛ نسرین بحری بیناباج؛ حمیدرضا ایلیاتی؛ شهین سالاروند؛ محمدرضا منصوریان