کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 2
اثر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 27-35

10.22038/ijogi.2024.73196.5760

زهرا منتظری نجف آبادی؛ دکتر سعید کشاورز؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر مهناز مروی


اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی گرلین و میزان اشتها در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 46-54

10.22038/ijogi.2024.73467.5775

اعظم طالبی؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر جمشید بنایی بروجنی؛ دکتر سعید کشاورز