کلیدواژه‌ها = پلاکت
بررسی ارتباط پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت‌ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2023.72132.5698

دکتر حسن معیری؛ کسری مرادی؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دانیال خضری


بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2021.17821

دکتر مریم کاشانیان؛ دکتر جلیل کوهپایه‌زاده اصفهانی؛ دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر نگین جبارپور آذری


بررسی ارزش پیش آگهی شاخص های پلاکتی در پره اکلامپسی

دوره 15، شماره 36، بهمن 1391، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2013.348

سروه حیدری؛ فریبا فرهادی فر؛ عزت الله رحیمی؛ شعله شاه غیبی؛ معصومه رضایی؛ نسرین صوفی زاده


مقایسه تعداد و شاخص های پلاکتی در زنان باردار سالم و پره اکلامپسی

دوره 15، شماره 25، آبان 1391، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2012.5643

مریم زنگنه؛ بهزاد ابراهیمی؛ فیروزه ویسی؛ شهره ملک خسروی؛ نگین رضاوند؛ محمد رسول قدمی


بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2009.5879

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود