نویسنده = اشرف صابر
بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین-36 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 48-57

10.22038/ijogi.2020.15735

شیوا پورعلی رودبنه؛ دکتر نجمه تهرانیان؛ اشرف صابر؛ متین‌السادات اسمعیل‌زاده


گزارش یک مورد درمان موفقیت آمیز آنسفالیت هرپسی در سه ماهه دوم بارداری

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 102-109

10.22038/ijogi.2020.15558

اشرف صابر؛ مبینا حسین فخرآبادی؛ مهوان خداپرست؛ دکتر شادی بازیار


بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص‌های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 43-51

10.22038/ijogi.2019.13581

اشرف صابر؛ دکتر نجمه تهرانیان؛ متین السادات اسمعیل زاده؛ شیوا پورعلی رودبنه