نویسنده = انسیه محبی کیان
بررسی بروز مول در استان همدان

دوره 17، شماره 137، اسفند 1393، صفحه 13-18

10.22038/ijogi.2015.4180

سودابه آقابابایی؛ سید محمد حسینی پناه؛ انسیه محبی کیان؛ فریده امینی؛ مهرداد کریمی


رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

دوره 16، شماره 49.50، اردیبهشت 1392، صفحه 23-32

10.22038/ijogi.2013.840

انسیه محبی کیان؛ هدیه ریاضی؛ سعید بشیریان