نویسنده = ساره حسینی
گزارش یک مورد کیست اپیدرموئید پره ساکرال همراه با سرطان سرویکس

دوره 18، شماره 171، آذر 1394، صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2015.6136

ساره حسینی؛ معصومه غریب؛ سمیرا حسینی


پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3775

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2014.3617

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی