نویسنده = دکتر هاله تاج‌الدینی
تأثیر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر پیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 70-78

10.22038/ijogi.2022.21141

زهره علیپور؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 62-70

10.22038/ijogi.2021.18305

شیرین محمودی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی