نویسنده = دکتر ستاره اخوان
تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 99-105

10.22038/ijogi.2021.17624

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری


گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی

دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 120-125

10.22038/ijogi.2020.17304

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر محمدرضا صالحی؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر نرگس زمانی