نویسنده = نیره خادم
مدل‌سازی الگوی فصلی زایمان‎های زودرس: مطالعه سری‌های زمانی شهر مشهد

دوره 18، شماره 178، دی 1394، صفحه 12-20

10.22038/ijogi.2016.6497

فاطمه میوانه؛ علیرضا انتظاری؛ نیره خادم؛ طیبه شجاعی


تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 21-32

10.22038/ijogi.2014.3007

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ نیره خادم؛ حسین شاره؛ محمدتقی شاکری


بررسی اثر زوناهچینگ در افزایش میزان باروری در جنین های دارای زونای ضخیم توسط اشعه لیزر

دوره 15، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 24-29

10.22038/ijogi.2012.5728

اعظم سادات امینی؛ جواد بهارآرا؛ نیره خادم؛ محسن جلالی


بررسی اثر α۱۷ - هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 28-33

10.22038/ijogi.2011.5784

نفیسه ثقفی؛ نیره خادم؛ ترانه مهاجری؛ محمد تقی شاکری؛ مرجان امینی