نویسنده = مهرانگیز زمانی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی شیوع الیگومنوره و ارتباط آن با چاقی در دختران 15-20 ساله دبیرستانی جهرم در سال 1383-1384

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 35-42

مهرانگیز زمانی؛ مرضیه فریمانی؛ زهرا زارعیان


4. مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 41-48

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی