نویسنده = دانیال خضری
بررسی ارتباط پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت‌ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2023.72132.5698

دکتر حسن معیری؛ کسری مرادی؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دانیال خضری


شاخص‌های باروری در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک؛ یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2023.22354

دکتر حسن معیری؛ دانیال خضری؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دکتر سجاد نوریان؛ کسری مرادی


مقایسه دو روش درمانی پلکانی و سنتی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با استفاده از داروی کلومیفن ‌سیترات

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 11-17

10.22038/ijogi.2022.20788

دکتر شعله شاه‌غیبی؛ دکتر فرناز زندوکیلی؛ دکتر فریبا سیدالشهدایی؛ دکتر معصومه رضایی؛ دانیال خضری؛ دکتر فریبا فرشباف؛ دکتر خالد رحمانی؛ دکتر سولماز قاسمی


تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 116-120

10.22038/ijogi.2021.18580

دکتر فریبا فرهادی فر؛ دانیال خضری؛ دکتر سولماز قاسمی