نویسنده = دکتر الهام صفاریه
بررسی اثربخشی تزریق خارج آمنیونی دگزامتازون در آماده‌سازی سرویکس برای القای زایمان؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 33-42

10.22038/ijogi.2023.21819

دکتر زهرا محوی خمامی؛ دکتر شهرزاد آقاعمو؛ دکتر الهام صفاریه؛ دکتر مجید میرمحمدخانی


افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 112-115

10.22038/ijogi.2020.15969

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر اعظم‌السادات موسوی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر الهام صفاریه؛ دکتر محسن قاسمیان