نویسنده = پریسا رضانژاد
روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 47-58

10.22038/ijogi.2020.17078

فرزانه قوامی شیرازی؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر محبوبه احمدی؛ مژده ناوی‌نژاد؛ پریسا رضانژاد


بررسی تأثیر نقطه فشاری 3 کبدی بر شدت پسدرد زایمان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 69-79

10.22038/ijogi.2020.15555

مهدیه ابویی مهریزی؛ دکتر رضا حشمت؛ پریسا رضانژاد؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر افسر طباطبایی بافقی؛ دکتر عطیه جواهری؛ دکتر گیتی ازگلی