دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 1-27 (هفته چهارم فروردین ماه 1395) 
2. بررسی تأثیر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی

صفحه 8-16

فاطمه خیریت؛ میترا تدین نجف آبادی؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فروغ نامجویان