دوره و شماره: دوره 18، شماره 162، شهریور 1394، صفحه 1-24 (هفته چهارم شهریور ماه 1394) 

گزارش مورد

3. کوریوکارسینوم کورنه: معرفی یک مورد

صفحه 21-24

سیده حورا واحدالعین؛ فاطمه تارا؛ معصومه میر تیموری؛ محبوبه محمودی نیا