دوره و شماره: دوره 18، شماره 139، فروردین 1394، صفحه 1-19 (هفته اول فروردین ماه 1394) 

مروری

3. بررسی آخرین گایدلاین ها و مطالعات در مورد بهترین درمان با آنتی کواگولانت طی بارداری در زنان دارای دریچه قلب مصنوعی

صفحه 15-19

علی اصغر معینی پور؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ جمیل اصفهانی زاده؛ بهروز متحدی؛ حمید حسینی خواه