دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 1-34 (هفته دوم خردادماه 1391) 
4. میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران در سال 1389

صفحه 29-34

فاطمه واثق رحیم پرور؛ محبوبه ولاشجردی؛ شهلا نوتاج؛ گلنار ناصحی؛ نفیسه دائمی