دوره و شماره: دوره 16، شماره 83، بهمن 1392، صفحه 1-20 (هفته اول بهمن ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه

صفحه 1-8

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ مژگان میرغفوروند؛ یوسف جوادزاده؛ سلیمه نظامیوند چگینی