دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، خرداد 1392 (هفته سوم خرداد ماه 1392) 
2. بررسی فرآیند مراقبت های پیش از بارداری بر مبنای الگوی دونابدین در مراکز بهداشتی درمانی مشهد

صفحه 7-17

ناهید جهانی شوراب؛ فاطمه غفاری سردشت؛ فرزانه جعفرنژاد؛ حبیب ا... اسماعیلی