نویسنده = امیر علی‌اکبری، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر ماکسیباسشن و طب فشاری در نقطه SP6 بر شدت علائم سیستمیک همراه با دیسمنوره

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 57-67

اعظم یعقوبی‌نژاد؛ صدیقه امیر علی‌اکبری؛ حمید علوی مجد؛ رضا حشمت