نویسنده = باقرصاد، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 22-28

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده