نویسنده = ابراهیم پور، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر تبریز

دوره 15، شماره 38، بهمن 1391، صفحه 24-31

سمیه نقی زاده؛ فهیمه صحتی شفائی؛ شیرین برزنجه عطری؛ حسین ابراهیمی؛ مهدی ابراهیم پور