نویسنده = اکبرزاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 1-9

مهدی اکبرزاده؛ فاطمه شبیری؛ حسین محجوب؛ ریحانه ابراهیمی