نویسنده = اسمعیل زاده، متین السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص‌های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 43-51

اشرف صابر؛ دکتر نجمه تهرانیان؛ متین السادات اسمعیل زاده؛ شیوا پورعلی رودبنه