نویسنده = اکبری، شعله
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی ادراک و رفتار زنان در استفاده از روش های مطمئن تنظیم خانواده: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 33، دی 1391، صفحه 1-9

قاسم عابدی؛ فاطمه تکبیری؛ شعله اکبری؛ فریده رستمی