نویسنده = ابراهیم زاده، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر چای بابونه بر بهبود دیسمنوره اولیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 39-45

انسیه جنابی؛ سمیرا ابراهیم زاده