نویسنده = آریامنش، امیر شهریار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 101-106

محمد قره داغی؛ نیره قمیان؛ حسن رحیمی؛ محمود بهاری؛ امیر شهریار آریامنش