نویسنده = باقری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-4

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری