نویسنده = اسداللهی دباغ، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر میزوپروستول واژینال بر دیلاتاسیون سرویکس در بیماران کاندید دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-30

فاطمه شریف زاده؛ مریم کاشانیان؛ زهرا اسداللهی دباغ