نویسنده = افضلی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ماساژ یخ در نقطه هوگو بر شدت درد زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 33-38

مسعود سیرتی نیر؛ محبوبه افضلی؛ عباس عبادی؛ زهرا حاج امینی