نویسنده = احمدی عصر بدر، یدالله
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز مولکولی حذف های کوچک کروموزومY در مردان نابارور با آزواسپرمی و اولیگواسپرمی شدید و مقایسه در دو جمعیت کاشان و تبریز

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 22-28

مهناز طرفه؛ ابراهیم سخی نیا؛ حسن حسنی؛ یدالله احمدی عصر بدر؛ داوود نوری زاده؛ یعقوب حشمت؛ مهدی روحانی