نویسنده = امانی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فشار در نقاط سانینجیائو (SP6) هوگو (LI4) بر طول مدت زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 15، شماره 25، آبان 1391، صفحه 21-28

فهیمه صحتی شفائی؛ رأفت کاظم زاده؛ رضا حشمت؛ فیروز امانی