نویسنده = انصاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط عالئم کلیماتریک با سن یائسگی در زنان یائسه شهر گرگان

دوره 15، شماره 26، آبان 1391، صفحه 15-20

حمید آسایش؛ علی اکبر عبداللهی؛ مصطفی قربانی؛ مرتضی منصوریان؛ عزیز رضاپور؛ مهدی نوروزی؛ حسین انصاری